Privacybeleid

  
Privacy Statement
 
Jong Management hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van de leden, aspirant-leden, alumni en oud-leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de betreffende persoons- en bedrijfsgegevens. Jong Management houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document (Privacy Statement);
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van alle persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van alle rechten en wettelijke verplichtingen omtrent persoonsgegevens, en de betreffende personen hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Jong Management zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en (een deel) van je bedrijfsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

1.Verwerking van persoonsgegevens van leden

 
Doelstelling algemeen
De doelstelling van Jong Management zoals is verwoord in artikel 4 van de Statuten luidt als volgt:
JM heeft ten doel tussen de leden een band van samenhorigheid te leggen, het onderling verkeer te bevorderen en hun leden in de gelegenheid te stellen en aan te moedigen tot het verwerven van kennis op sociaal-economisch gebied, met name wat betreft de positie van het bedrijfsleven daarin, mede ten behoeve van het functioneren van de leden in hun werk, alsmede het uitdragen van zijn inzichten en ideeën. Het persoonlijk en zakelijk groeien van de leden en van de vereniging staat centraal.
Artikel 5 vermeldt daarbij de middelen die de vereniging wenst te gebruiken ten behoeve van het bewerkstelligen van de hierboven vermelde doelstelling:
JM tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. liëring aan de Vereniging VNO-NCW en/of haar rechtsopvolgers;
b. bestudering van en rapportering over sociale, economische vraagstukken mede in het kader van maatschappelijke ontwikkelingen in de ruimste zin des woords;
c. het doen houden, ook door de leden zelf, van voordrachten en het geven van voorlichting; d. het uitdragen van ingenomen standpunten waar dit mogelijk is;
e. contacten te leggen en te onderhouden met maatschappelijke organisaties, zowel in nationaal als internationaal verband;
f. het (mede) organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten;
g. kennis te maken met het functioneren van het bedrijfsleven, onder meer door het houden van excursies, zowel in binnen- als buitenland;
h. het bevorderen van de band tussen de leden onderling door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten, en
i. alle andere wettige middelen die voor het doel van JM bevorderlijk zijn.

De statuten zijn gepubliceerd op de website en hier terug te lezen.
 
Doelstelling specifiek
In het licht van deze (algemene) doelstelling van Jong Management zoals verwoord in de statuten worden door de vereniging persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende specifieke doelstellingen:
 • Het versturen van uitnodigingen voor bijeenkomsten (lokaal en landelijk);
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het voeren van de (financiële) administratie.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het lidmaatschap
 • Het voorgenomen lidmaatschap (in geval van aspirant-leden)
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jong Management de volgende persoonsgegevens vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) correspondentieadres;
 • Zakelijke interessegebieden;
 • Geboortedatum;
 • Profielfoto;
 • Geslacht.
 
Periode
Uw persoonsgegevens worden door Jong Management opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap (en daarna indien er een Alumni lidmaatschap wordt aangegaan) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

2.Beheer jouw eigen gegevens en voorkeuren

Wil je weten welke gegevens wij van je hebben? Log daarvoor in op de beveiligde omgeving van mijn.jongmanagement.nl. Je vindt hier een overzicht van je gegevens, en je kan hier tevens aangeven welke gegevens openbaar mogen worden gepubliceerd op de website en inzichtelijk zijn voor andere leden. Hier kun je ook zelf eventuele wijzigingen doorgeven.
Het is voor de ledenadministratie en het ledencontact handig als we bij ieder lid over meer dan één emailadres beschikken. Mocht je bijvoorbeeld van werkgever wisselen, kunnen we je alsnog bereiken via je privé emailadres. Het invullen van zowel een zakelijk als een privé emailadres is dus wenselijk en leidt ertoe dat Jong Management zijn doelstellingen beter kan nastreven. Het is echter niet verplicht om twee emailadressen in te voeren.
Weet je jouw inloggegevens niet? Via de website en mijn.jongmanagement.nl kan je bij de optie ‘wachtwoord vergeten’ een link ophalen. Daarmee kan je jouw wachtwoord aanmaken.
Let wel; in het vervolg dien je altijd in te loggen met een gebruikersnaam, deze is niet automatisch gelijk aan je emailadres. Je kan deze aanpassen in de rechterbovenhoek onder het kopje ‘account’.
 

3.Verstrekking aan derden

De gegevens die leden aan ons geven, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving mijn.jongmanagement.nl;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Ten behoeve van bovenstaande hebben wij met de volgende partijen een relatie. Met elk van deze partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
 • MailCamp B.V. (leverancier emailmarketing tool)
 • Volt Internet (leverancier mijn.jongmanagement.nl)
 • RAADHUIS Creative Agency (leverancier www.jongmanagement.nl)
 • Google Tag Manager en Google Analytics: via Google Tag Manager en Google Analytics worden rapportages over de website traffic gemaakt. Persoonsgegevens: IP-adres, gegevens over activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.
 • VNO-NCV (Jong Management is officieel gelieerd aan de vereniging VNO-NCW. Vanuit die hoedanigheid worden er nieuwsbrieven en uitnodigingen verstuurd aan leden van JM)
 • VNO-NCW Brabant/Zeeland (Jong Management heeft een officieel samenwerkingsverband met de regiovereniging VNO-NCW B/Z. Vanuit die hoedanigheid worden er nieuwsbrieven en uitnodigingen verstuurd aan leden van JM)
 • VNO-NCW Midden (Jong Management heeft een officieel samenwerkingsverband met de regiovereniging VNO-NCW Midden. Vanuit die hoedanigheid worden er nieuwsbrieven en uitnodigingen verstuurd aan leden van JM)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hieromtrent uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien het lid ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Kringbestuurders
Jong Management is een landelijke vereniging maar is onderverdeeld in 29 lokale kringen. Deze kringen worden bestuurd door lokale bestuurders. De wettelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens ligt bij het landelijk bestuur (statutair bestaande uit het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur en de Algemene vergadering) en het landelijk secretariaat. Ten behoeve van het bestuur van hun eigen kring voeren ook de kringbestuurders het beheer over de ledenadministratie van de betreffende kring. Daarnaast versturen zij uitnodigingen voor de maandelijkse kringbijeenkomsten. De kringbestuurders zijn daarmee verwerkers van persoonsgegevens en betrachten dan ook dezelfde zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid die geldt voor de medewerkers van het landelijk secretariaat en het Dagelijks Bestuur. Deze is geborgd middels een geheimhoudingsverklaring welke op 25 mei 2018 aan alle bestuursleden is voorgelegd en jaarlijks terugkerend onder de aandacht zal worden gebracht.
 

4.Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

5.Bewaartermijn

Jong Management bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

6.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Jong Management van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

7.Rechten omtrent uw gegevens

Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van hen ontvangen hebben. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Het aangaan van een lidmaatschap bij Jong Management veronderstelt deze toestemming. Hierover wordt een aspirant lid voorafgaand aan het aangaan van een lidmaatschap geïnformeerd. Dit beleid is duidelijk terug te vinden op onze website en zal bij bevestiging van het lidmaatschap nogmaals worden benadrukt. Intrekking van de toestemming, alsmede het verzoek tot verwijdering van alle persoonsgegevens, leidt ertoe dat Jong Management in dat geval geen gevolg kan geven aan de door hem gestelde doelstellingen zoals verwoord in de statuten. Dit zal dus redelijkerwijs gepaard gaan me de beëindiging van het lidmaatschap. Dit zal per individueel geval beoordeeld worden.
 

8.Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Jesse Schreurs (landelijk secretariaat) via info@jongmanagement.nl of 070-349 0474.
Wijziging van het privacy statement
We kunnen dit privacy statement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om het privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken.
De laatste wijziging was op 25 mei 2018.

Contactgegevens

Jong Management
+31 (0)70 – 349 04 74
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postadres
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag
info@jongmanagement.nl
www.jongmanagement.nl